تصویر مرتبط


دور میدان نقش‌ جهان دوچرخه سواری می‌کنم. می‌چرخم و می‌چرخم و می‌چرخم، با دوچرخه سواران دیگر. دختر جوان و زیبایی به جمع ما دوچرخه‌سواران اضافه می‌شود.


گوزن‌های نر در فصل جفت‌گیری برای جذب جنس مخالف شاخ به شاخ می‌شوند، پسرها در فصل جفت‌گیری کارهای بسیار زیاد و متنوعی می‌کنند که ایستادن روی زین دوچرخه، راندن دوچرخه بدون دست و لایی کشیدن میان آدم‌ها و دوچرخه‌ها از این قبیل می‌باشد :))