نه نه نه، ببین، بحث سر این نیست که صدای من خوبه یا بد، مسئله اینه که سبک من با سبک  شجریان فرق داره.
آقای شجریان تو دستگاه شور و ماهور و همایون می خونن، من تو دستگاه ماشین لباس شویی و چرخ گوشت و اره برقی.