صدبار کد نوشتی و دیدی ثمرش را / کد ننوشتن چه بدی داشت که یک بار ننوشتی؟