بدون دوست نمی توان زندگی کرد،

و هم چنین بدون دشمن!