من - زحمت آوردن غذا رو که من نکشیدم، می‌خوای زحمت شستن ظرفا رو هم من نکشم؟

هم‌اتاقی - چیکارت کنم آخه... باشه ظرفا رو هم من می‌شورم :(

من - خدا خیرت بده رفیق... آخیش... =))