همیشه حس‌اش کردم و همیشه تلاش کردم که انکارش کنم.

من خداباورم و به او اعتقاد دارم!