در باغچه مقابل یکی از میلیون‌ها ساختمان بلند شهر، جای خالی‌ای - درست به اندازه یک زن - در میان بنفشه‌ها و لاله‌هایی که دست در دست باد می‌رقصیدند به جا مانده‌ بود.
زنی دست در موهایش کرده بود و می‌گریست، فحش می‌داد و به خودش لعنت می‌فرستاد، ای‌کاش چند وجب آن‌طرف‌تر، روی سنگ‌فرش‌های سرد و سنگی پیاده‌رو می‌افتاد!
مردی به نرده های باغچه تکیه داده بود و به جای خالی زن چشم دوخته بود. خاکستر سر سیگار را با انگشت اشاره‌اش تکاند و دود را از ریه‌هایش بیرون داد.
سیگار می‌کشید و به زن فکر می‌کرد.
همان‌طور که سیگار ذره ذره می‌سوخت و محو می‌شد، ذراتی از وجود مرد هم دود می‌شد و در دست باد ناپدید می‌شد...
راستی! مرد سیگار می‌کشید یا سیگار مرد را می‌کشید؟