لوزی : ( Low-Zi ) واژه‌ای انگلیسی، قشر کم درآمد جامعه، کسانی که وضعیت مالی متوسط به پایینی دارند.