بولوار: [ اَب ] پدر جنگ، ترکیبی در زبان عربی به معنای جنگ‌طلب، کسی که جنگ راه می‌اندازد.