دارم کارایی که می‌کنم و موضوعاتی که بهشون علاقه دارم رو به دو دسته تقسیم می‌کنم: از درون و وجود خودم سرچشمه می‌گیرن - بر اثر تاثیر گرفتن از دیگران و یا کمبود اعتماد به نفس انجام می‌دادم / می‌دم.