با دختر کوچک و بانمکش قدم می زند.

- بابا! بابا! رد پا! 

پدر به راهش ادامه می دهد.

- چه ردپاهای بزرگی! حتما ردپای یه غوله! 

خنده ام می گیرد. پدر همچنان چیزی نمی گوید.

کودکان سرشار از کنجکاوی و خلاقیت اند، دنیا برایشان سراسر معجزه و شگفتی است؛ تا وقتی که بزرگ شوند، تا وقتی که بزرگشان کنیم...