- هشت!

توجهم به صدایی که به نحو عجیبی عدد هشت را تلفظ می‌کرد جلب شد. نگاهی انداختم: دو دختر جوان، یکی عرب و یکی فارس کنار هم قدم می‌زدند. دختر ایرانی اعداد فارسی را به دختر عرب یاد می‌داد، و دختر عرب با خنده و ناشیانه اعداد را تکرار می‌کرد تا یاد بگیرد: هشت - نه - ...