تلفاکس: سرویسی که خدمات ارتباط راه دور به روباه‌ها ارائه می‌دهد.